این یک آزمون تستی جهت بررسی قابلیت های بخش آزمون سایت رسمی مدرسه نونا می باشد.

آزمون تستی زبان.

این آزمون برای سنجش سطح یادگیری شما از درس زبان از ابتدای سال تا کنون می باشد.

ریاضی

ریاضی

آزمون عملیات کسر