یلدار یعنی بهانه ای برای برای در کنار هم شاد بودن

و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک گذرا