یلدا مجالی است برای تکرار هر آنچه روزی ، سرمشق خوبی هایمان بوده اند .
برای دیدن عزیزانی که تصویر و صدایشان شیرینی زندگیمان است .
مجالی است برای نشستن لبخند بر لبان کودکان در آغوش پر مهر بزرگ تر ها
یلدا مجالی است
مجالی برای ما
تا همگی لحظه های شیرین باهم بودن را تجربه کنیم .

این شب زیبا بر شما مبارک !