دستاوردها

برگزیدگان جشنواره ی” نویسنده ی کوچک، اندیشمن فردا”، سال تحصیلی۹۴-۹۳

سارینا نظری

آوا اخگر

صدف مهدوی زاد

زهرا اسماعیلی

یاس حاتمی

برگزیدگان جشنواره ی” پژوهش های علمی- قصه نویسی”، سال تحصیلی۹۲-۹۱

زهرا اسماعیلی

پارمیدا بندشاهی

ستایش صمصامی

برگزیدگان جشنواره ی” نماز شکوفه ها”، سال تحصیلی۹۳-۹۲

آوا کروبی

سارینا نظری

اسما کریمی

برگزیده ی مسابقه ی” احکام”، سال تحصیلی ۹۳-۹۲

سارا موسوی نیا

کسب مقام” اخلاق” در مسابقه ی” حباب سازی”، سال تحصیلی۹۳-۹۲

نرگس طالبیان

روژینا رجبی

برگزیدگان مسابقه ی” نجات تخم مرغ”، سال تحصیلی۹۴-۹۳

روژینا رجبی

ترانه کریمی

هلیا بازرگان