دیکته امدادی

باید بدانید که مهارت املا نویسی به معنای توانایی جانشین کردن صحیح صورت نوشتاری حروف، کلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آن هاست.

دانش آموزان باید به این مهارت دست یابند تا بتوانند به خوبی بین صورت تلفظی کلمات و حروف سازنده آن ها پیوند مناسبی برقرار کنند. بدین ترتیب ضمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی، انشاء و به طور کلی نکاتی را درباره صدا هایی که به وسیله معلم در قالب کلمات و جملات برزبان جاری می شود رعایت نمایند.

هدف

  • مشارکت در کار گروهی و تقویت روحیه ی همکاری وهم افزایی دانشِ دانش آموزان ( تعامل سازنده بین دانش آموزانی که در صحیح نویسی کلمه ها ماهرتر از دیگران هستند و دانش آموزانی که مهارت کمتری دارند.)
  • شادی و نشاط و هیجان بین دانش آموزان
  • کسب دانش همراه با تحرک و ورزش

محقق : فاطمه بشیری

آخرین ویکی های همین انجمن