نمونه هایی از نوشته های دانش آموزان در کلاس زیبانویسی دبستان نونا