برگزاری جشن های بازگشایی

جشن بازگشایی دبستان نونا

جشن های بازگشایی مدارس از روز چهارشنبه ۹۵/۶/۳۱ با مراسم” غنچه ها” شروع و تا روز اول مهر ادامه پیدا کرد.

برنامه ریزی مراسم ها از تابستان انجام شده و مسئولیت ها به آموزگاران و پرسنل دبستان ابلاغ گشته بود.