پاسخ نامه ی ارزیابی املا( پایه ی ششم)

کلاس ششم. دبستان نونا

الف) فکر. افکار/ حافظ. محافظ/ قصد. مقاصد/ علم. معلم

ب) ۱٫ انشای   ۲٫ طولانی   ۳٫احسان   ۴٫ مستمع

ج) ۱٫ زنبور   ۲٫مریض    ۳٫ حفظ   ۴٫ ذرت

د) ۱٫ پرنده+ ان: پرندگان                     ۲٫ گوینده+ ان: گویندگان

ه) اعضا، متن، کتب، فصل

و) هیزم شکن، آتشگر، قوی پنجه، گرانبها

ز) تحول، صمیمیت، اهمیت

ی) تحول، مظلومیت، ظالمین، مغربی، نحو، اسلحه