پژوهشسرای-امیر-کبیر
پارک-قیطریه
امامزاده-اسماعیل (ع) زرگنده