باغ-علم-نوجوان
سینما ملت -سندباد-و-سارا
سینما جوان - پاستاریونی
دلفیناریوم-برج میلاد
سینما فرهنگ - دزد و پری