مطالب توسط ادمین نونا

آزمایش پرتابه

– هدف آزمایش : الف : بررسی سرعت اولیه پرتاب ، برد و ماکزیمم ارتفاع در حرکت پرتابی به عنوان تابعی از زاویه پرتاب ب : بدست آوردن سرعت نا معلوم با استفاده از بقای تکانه خطی ۲ – وسایل مورد نیاز : الف : ۱ – تابلوی بالستیک ۲ – تایمر با دقت ۰٫۰۰۱ […]