دختران عزیز پایه پنجم در سال تحصیلی 1400-1401

خ مثل خانه ، تدریس حرف خ در پایه اول دبستان

دختران عزیز پایه چهارم در سال تحصیلی 1400-1401

دختران عزیز پایه سوم در سال تحصیلی 1400-1401

ژ مثل ژله ، تدریس حرف ژ در پایه اول دبستان

نمونه هایی از کار های هنری-علمی دانش آموزان پایه سوم

ل مثل سبیل ، تدریس حرف لام در پایه اول