دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول تا سوم و کلاس پیش دبستان( به صورت مجزا) می باشد.
این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.
در این دوره سعی می شود، دانش آموزان با مهارت های اولیه ی علمی، پرورشی و ورزشی آشنا گردند.
با نهادینه شدن این آموزش های اولیه دانش آموزان برای ورود به دوره ی دوم ابتدایی آمادگی های لازم را به دست می آورند.