کلیه فعالیت های مرتبط با گروه ادبیات و مشاعره

حفظ سوره های کوچک قرآن