تشکر از سخنان پند آموز

تشكر ميكنم از سركار خانم غنچه بزرگوار كه طبق هميشه با بيانات شيرين و پندآموزشان به ما درس دادند و ما را براي ادامه راه، راهنمايي فرمودند. مثل هميشه بهره برديم. سلامت و پايدار و موفق باشيد.