سخنان زيبا٬ دلنشين و دلسوزانه

خانم غنچه ي عزيز از اينكه مثل هميشه در كنار دخترانمون بوديد ونگران آينده شان سپاسگزاريم، سخنانتون زيبا٬ دلنشين و دلسوزانه، اميدوارم دختران نونا هر كجا مي روند جزء بهترين ها باشند تا نونا هميشه بدرخشد .آرزوي موفقيت را براي مجموعه ي نونا از خداوند منان خواستارم