آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان نونا

شکفتن احساس، روز زمزمه و لبخند، روز آشنایی دانش آموزان با کتاب، معلم، درس و دنیای تازه است. آفتاب اولین روز مهر طلوع می کند. مهر آن قدر بوی بهار می دهد که در پاییز بودن آن، به یاد نمی آید.

مهر فصل خشکیدن و زرد شدن و ریختن نیست. آغاز روییدن کتاب بر ساقه دست هاست.

مهرتان پیروز و مهر ورزی تان همیشگی باد.

سال تحصیلی 98-97