مهارت. دبستان نونا

آموزش مهارت های زندگی از اهداف فعالیت های تابستانی

هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است كه در آن زندگی می كند. این مهارتها به ما می آموزد كه در طول زندگی و در موقعیت های مختلف چگونه عاقلانه و صحیح رفتار كنیم.

بخشی از اهداف مهارتهای زندگی عبارتست از:

تقویت اعتماد به نفس

تقویت روحیه ی مشاركت و همكاری

رشد و تقویت عواطف انسانی

ایجاد روحیه ی مقاومت در برابر تبلیغات مسموم

كمك به شناسایی و بیان احساسات

تامین سلامت مهارتهای ارتباطی

ساختن یك شهروند متعادل و مقبول اجتماع

تقویت روحیه ی همزیستی مسالمت آمیز

ارتقاء سازگاری فرد با خودش با دیگران و محیط زندگیش

دبستان نونا همواره بر این باور بوده است که در کنار و همراه با آموزش مواد درسی بخشی از زمان دانش آموزان در مدرسه به پرورش و آموزش های مهارنی اختصاص یابد.

از آن جا که تابستان فرصت فراغت بیش تری در اختیار مدرسه و دانش آموزان قرار می دهد؛ سعی شده است برنامه های مهارتی جایگاه ویژه ای در فعالیت دانش آموزان پیدا کند.