انتخابات شورای دانش آموزی

با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه نونا بار دیگر دانش آموزان حس مسوئلیت پذیری و اعتماد به نفس را تجربه وبا شور و هیجان  انتخابات رابرگزار کردند.

اهداف شوراهای دانش‌آموزی : تحکیم و تعمیق ارزش‌ها، باورهای دینی، آموزه‌های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان، تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان، تمرین مشارکت جویی و مسؤولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری، توجه عملی به مطالبات و خواسته‌های دانش‌آموزان در چارچوب مقررات، قوانین و تسهیل حسن اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی و مدیریتی از طریق واگذاری مسئولیت‌ها به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه است.