اردوی تابستانیچه تابستان نازی چه هوای دلنوازی

کیف داره تو این هوا هلهله شادی بازی

با بچه های زبر و زرنگ و درسخون

اومدیم اردو اومدیم اردو جونمی جون جونمی جون

اردوی تابستانی با عزیزان نونا یک روز پر از شادی و زیبایی را برای بچه ها رقم زد.