اردوی علمی تفریحی باغ پرندگان

اردوی علمی تفریحی باغ پرندگان با کلاس اولی های عزیز یک روز پر از هیجان و نشاط را برایشان رقم زد.

باغ با محل نگهداری انواع طوطی ها و کبوتر ها شروع می شود، در طول مسیر پرندگان شکاری، کوهی، صحرایی و آبزی در نزدیکی هم و در محیط طبیعی خودشان قرار داده شده اند.

جایگاه این پرنده ها طوری طراحی شده که آن ها بتوانند در ارتفاع بالا پرواز کنند و همه جا را زیر نظر داشته باشند.

ایستگاه پایانی قلمرو شتر مرغ های آفریقایی و ایرانی است و در کنار هر جایگاه نام پرنده به همراه نام علمی آن به زبان انگلیسی نوشته شده است.

شنای قوهای سفید زیبا، پلیکان ها، ایستادن فلامینگوها، شنای غازها و اردک های رنگارنگ، صحنه های پرشور و جذابی را در بین بچه ها به وجود آورده بود.