اردوی علمی تفریحی به دکتر لند

دکتر لند اولین بیمارستان کودک و با امکانات کامل است که در آن بچه ها لباس پزشک بر تن کردند و تجربه ی پزشک شدن را با دوستان خود تجربه کردند.

این مکان با امکانات مناسب پزشکی، به عنوان اولین بیمارستان کودکانه در نظر گرفته شده است .

از مهمترین اهدافی که در این اردو در نظر گرفته شده عبارت است از:

آشنایی با مشاغل، برطرف شدن ترس کودکان نسبت به مسائل پزشکی، علاقه مندی کودک نسبت به رشته های خدمات سلامتی و درمانی