اردوی علمی تفریحی به هیومن پارک

پارک موضوعی هیومن پارک به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین پارک های موضوعی ایران است.

این پارک به عنوان بزرگترین و کاملترین پارک بدن انسان در آسیا می باشد.

در این گردش علمی، دانش آموزان عزیز با گردش در اندام های بدن که در ابعادی بسیار بزرگتر طراحی شده بودند، دنیای شگفت انگیز اندام تنفسی و گوارشی و قلب و گوش را از نزدیک و با جزئیات کامل مشاهده کردند.