اردوی مسجد محلهاردوی مسجد محله با کلاس دومی های عزیز
آموزش نماز دو رکعتی پایه دوم هدف اصلی ما در اردوی مسجد محله،پیوند مسجد و مدرسه، شناخت استعدادها و توانمندی ها بوده است، بر این اساس تلاش کردیم تا دانش آموزان را از بستر
محدودی که در مدرسه مبنی بر بحث آموزشی دارند، آنها را جذب کنیم و به مسجد بیاوریم.