اردوی کتابخانه حسینیه ارشاداردوی کتابخانه حسینیه ارشاد با کلاس دومی های عزیز

هدف: برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، جلب مشارکت و ارتباط مستمر با مراکز فرهنگی در برگزاری برنامه های جانبی، شرکت فعال اعضا در مسابقات کتاب خوانی از ملاک های انتخاب این کتابخانه بوده است.