اهداف خوشنویسی

آخرین ویکی های همین انجمن
  •  خوشنویسی از عواملی است که بر روح آدمی اثرگذار است.
  •  کودکان می توانند با هنر خوشنویسی در جامعه به درون خود یا به خودشان شخصیت ببخشند.
  • باعث ایجاد خلاقیت و ابتکار و ابداع ذهنی کودکان و نو آوری در علوم نظری و عملی در اجتماع بیشتر شود.
  •  رشد و شگفتی و دارا بودن ذهن خلاق از جمله عواملی برای پیشرفت در کودکان می باشد.
  •  رشد و بالندگی در هنر و تعالی شهر و اجتماع و بهروزی در هنر (خوشنویسی) است.
  •  ایجاد اعتماد و دوستی در بین کودکان برای اهداف باشد.