بازدید از باغ کتاب تهران ویژه پایه سوم

امروز چهارشنبه 7 آذر ماه 97یک روز پر هیجان و ماجراجویانه ای را دانش آموزان پایه سوم در اردو گذراندند

باغ علم کودک شرایطی را فراهم آورد تا بچه ها علاوه بر اینکه با محیطی علمی آشنا می شوند با قسمت های مهم و سرگرمی هایی که در این مکان وجود داشت یک روز تفریحی ای را سپری کنند.

سالن انتظار، بچه ها روی صفحه ی دیجیتالی یادگاری نوشتند

خانم راهنما توضیحات سفر علمی را به بچه ها می دهند.

سالن” داستان بدن” ، در این سالن بچه ها سلول ها را دیدند، به صداهای بدن گوش کردند و جای گلبول های سفید از بدن دفاع کردند!

سالن” داستان خانه” ، در این سالن بچه ها با نحوه ی کار وسایل خانه، انواع انرژی و… آشنا شدند.

سالن” داستان شهر” ، در این سالن بچه ها با محیط شهر، سوخت های فسیلی، وسایل ارتباطی و… آشنا شدند.

آشنایی با اتومبیل هایی که با سوخت های پاک حرکت می کنند.

آشنایی با زیرساخت های شهری،

آشنایی با انرژی ها

سالن” داستان زمین” ، در این سالن بچه ها با مشکلات آینده ی زیست محیطی زمین و راه های پیشگیری از آن ها آشنا شدند.

سالن” بازی و علم” ، در این سالن بچه ها شاهد انجام آزمایشات جذاب علمی بودند.

سالن سینما سه بعدی که کارتونی جذاب را برای بچه ها نشان داد

و در نهایت عکسی یادگاری که توسط عکاس مجموعه ی باغ علم کودک از دختران گلم گرفته شد