روزهای آموزش مجازی را به خاطر می سپیاریم و به آغوش مدرسه بازمیگردیم؛

امروز ،روز بازگشایی پنجره های آبی به سمت افق دریاهاست.؛روز تلاش برای به دست آوردن کارت های صدآفرین و مشق هایی که هر شب نوشته می شوند .

چشم هایی را می بینیم که طراوت و شادی را در آغاز فصل بهار و حضور در مدرسه بشارت می دهند.

تخته سیاه ها، دوباره سراپا پر می شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، با مداد شوق، بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ نوشته میشوند.

و دوباره آواز آموختن در مدرسه ها نواخته میشود .