برگزاری اردوی زیارتی – تفریحیشهر ری- شاه عبدالعظیم حسنی _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “شهر ری- شاه عبدالعظیم حسنی ” در روز چهار شنبه مورخ 4/2/98 از ساعت 8:30 الی16:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

همچنین در صورت تغییر ساعت در زمان بازگشت متعاقبا از طریق گروه اطلاع رسانی خواهد شد.

حرم شاه عبدالعظیم حسنی