امامزاده-اسماعیل (ع) زرگنده

برگزاری اردوی مذهبی – تفریحی امامزاده اسماعیل _ ویژه پایه سوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی آماده سازی جشن تکلیف” امامزاده اسماعیل ” در روز یکشنبه مورخ 20/8/97 از ساعت 8:30 الی 12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.