بُرد انجمن کامپیوتر

برد

برد

کلاس فوق برنامه ی کامپیوتر با هدف آموزش مباحث کلیدی و پایه ای کامپیوتر به دانش آموزان ،سعی دارد تا از ابتدای پایه ی اول تا پایان پایه ی ششم مباحث پایه ای علم کامپیوتر را در ذهن دانش آموزان نهادینه سازد.

برای ایجاد شوق و انگیزه در یادگیری این درس،” بُرد کامپیوتر” طراحی شده تا فعالیت های دانش آموزانی که تکالیف خود را به نحو احسن انجام می دهند در این بُرد به نمایش گذاشته شود.

کارت ستاره

کارت ستاره

برای انجام فعالیت های مثبت درسی و اخلاقی به دانش آموزان“ستاره” داده میشود.و با کسب هر پنج ستاره ،یک “کارتِ ستاره “به دانش آموز اهدا می شود.

سفیر کامپیوتر

سفیر کامپیوتر

همچنین دانش آموزانی که بتوانند پنج کارت امتیاز بدست بیاورند به عنوان  “سفیر کامپیوتر” انتخاب شده و با اهدای کارت مربوطه و نصب آن بر روی سینه ی دانش آموزان برتر، به عنوان نمایندگان معلم کامپیوتر در مدرسه به فعالیت های مربوط به حوزه ی کامپیوتر می پردازند

آخرین ویکی های همین انجمن