غنچه های نو شکفته ی باغ ایمان که محفلی را برایشان آراسته ایم تا معنویت و حقیقت را ترسیم بخشیم و در راه قرب الهی گام برداریم.

به امید آن که به یادگار بمانید و به روزگار بپایید.

جشن بندگی تان مبارک !