جشن عاطفه ها

اینجا باغ عاطفه است.

درختانِ احساس، شکوفه کرده اند.

بر گلبرگ های ایمان،شبنم محبّت چکیده است.

پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از نغمه های توحیدی خود پر کرده اند و باغبان لبخندزنان فریاد می زند:
مژده! مژده! بهار نزدیک است.
جشن عاطفه ها در دبستان نونا