جلسه اولیا با حضور دکتر طیرانی

یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 98 جلسه اولیا با حضور جناب آقای دکتر طیرانی در دبستان نونا برگزار شد.

این جلسه با موضوعیت ” دانش آموز امروز – دانشجوی فردا ” پیگیری شد.

دکتر طیرانی در رشته برق کارشناسی خود را از دانشگاه علم وصنعت تهران دریافت کردند و مدرک کارشناسی ارشد را  در دانشگاه صنعتی شریف تهران سال 1370 اخذ نمودند.

و دکترای خود را  از دانشگاه ارتباطات الکترونیکی، توکیو، ژاپن،  سال 1380 اخذکردند.

از سال 1370 استاد دانشگاه و رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران هستند.