جلسه ای دوستانه با حضور مدیر محترم دبستان نونا در کنار دانش آموزان پایه ششم