دوره اول

دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول ، دوم ، سوم و کلاس پیش دبستان(  به صورت مجزا) می باشد.

این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.

در این دوره سعی می شود، دانش آموزان با مهارت های اولیه ی علمی، پرورشی و ورزشی آشنا گردند.

با نهادینه شدن این آموزش های اولیه دانش آموزان برای ورود به دوره ی دوم ابتدایی آمادگی های لازم را به دست می آورند.