دوره دوم

دوره ی دوم ابتدایی شامل پایه های چهارم ، پنجم وششم می باشد.

این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.