دوره های دبستان نونا

دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول ، دوم ، سوم و کلاس پیش دبستان(  به صورت مجزا) می باشد.

دوره ی دوم ابتدایی شامل پایه های چهارم ، پنجم وششم می باشد.

این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.

پیش دبستان دخترانه نونا

بازی، شادی، آموزش

دوره اول دبستان دخترانه نونا

خلاقیت، کندوکاو

دوره دوم دبستان دخترانه نونا

تفاهم، تعاون، دوستی