روز آتش نشانی وایمنی

7 مهر روز آتش نشانی وایمنی مبارک …

با حضور  آتش نشانان در مدرسه نونا دانش آموزان با اصول اولیه ایمنی و مثلث حریق آشنا شدن ولحظه های شاد و پر خاطره را با آتش نشانان دلسوز گذراندن وعکس یادگاری گرفتن.