معلم عزیز

در کلاس درس زندگی

صبوری ات آینه زندگیمان گشته

و دلسوزی تو رهنمودیست برای آیندگان

عشق درکلامت جاریست

 عشقی که تورا آکنده از تعلم ساخته

تو در کلاس زندگی من متن دلخوشی دواندی

روزت مبارک !