اوریگامی یکی از کاردستی‌های محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. هدف این هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. یکی از هنرهای سراسر خلاقیت که استفاده درست از آن در فرایند های آموزشی و ارزشیابی استعداد کودکان می تواند به رشد خلاقیت کودکان کمک کند.

از فواید اوریگامی برای کودکان موارد متعددی من جمله :تقویت تجسم هنری ،پرورش خلاقیت کودک ،تقویت دقت و مهارت کودکان ،تقویت تمرکز و کمک به مهار استرس . کمک به هماهنگی چشم ها و دستهارا می توان بر شمرد.وریگامی ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی به هردو نیمکره مغز مربوط می شود. جهت ساخت اوریگامی به هردو دست نیاز است پس تمرین اوریگامی ورزشی مفید برای مغز محسوب می شود و با توانمند کردن هر دو نیمکره مغز به کودکان در حل مسائل پیچیده کمک می کند. این هنر سرشار از جنبه های مختلف افزایش خلاقیت است که استفاده از آن به خصوص در دوران کودکی می تواند باعث بروز استعداد در کودکان شود .

از جمله مهارت های مورد استفاده در دبستان نونا ساخت اوریگامی های متنوع است که شمادر این پست شما میتوانید ساخت اوریگامی روباه را توسط نوآموزان عزیز کلاس اول مشاهده کنید .