شعار پایه ی سوم:Tell me and I forget Teach me and I remember Involve me and I learn

در کلاس سوم با توجه به توانمندی های مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی از روش های مختلف آموزشی استفاده می شود.
به عنوان مثال:
تدریس، طبق روش های آموزش دیده در کارگاه های برگزار شده توسط آموزش و پرورش و با رویکردهای جدید آموزشی انجام می شود.
فرآیند آموزش به محیط کلاس اختصاص ندارد و با توجه به موضوع درس از محیط های مختلفی مانند: آزمایشگاه، حیاط، سایت دبستان و سایت دبستان و …بهره گرفته می شود.
تا حد امکان سعی می کنیم فعالیت ها پژوهش محور و دانش آموز محور انجام شود. اکثر کلاس ها و کارها توسط خود دانش آموزان و با راهنمایی معلم صورت می گیرد.
سعی کردیم نحوه ی کارگروهی را به دانش آموزان آموزش دهیم و اکثر فعالیت ها به صورت گروهی انجام شود.
تکالیف دانش آموزان با توجه به ضعف های آنان و حتی گاهی به صورت انفرادی و مخصوص یک نفر طراحی می شود.
ارزیابی دانش آموزان به صورت مستمر در فعالیت های کلاسی انجام می شود و به صورت مداوم به اولیا گزارش می گردد.