مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور

زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. مقدار بزرگی یک زلزله (ریشتر) طبق قرارداد گزارش می‌شود که بیان کننده انرژی آزاد شده می باشد، زلزله‌های کوچکتر از شدت ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ۷ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

مانور زلزله توسط دانش آموزان  به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در دبستان نونا آموزش داده شد و با اعلام هماهنگ اجرا شد.