مراسم بزرگداشت روز معلم

معلمی شغل نیست
عشق است💓
قشنگ ترین روز
خدا
بزرگداشت پاکترین
شغل دنیا🌹
برشریفترین بندگان
خدا مبارک باد.
روز معلم مبارک.
برگزاری مراسم روز معلم و قدردانی از مقام معلم در دبستان نونا