منتخبین انجمن اولیا و مربیان به ترتیب آرا:

 1. سرکار خانم سمیه هدایتیان( بزرگیان)
 2. جناب آقای حمیدرضا محمدزاده
 3. جناب آقای محمد گوهربین
 4. جناب آقای حسین خطیر
 5. سرکار خانم فاطمه رحیمیان( رجبی)
 6. سرکار خانم فاطمه منصوری( امامی)
 7. سرکار خانم هما حسنوند( طیرانی)
 8.  سرکار خانم مونا عارفی( رفعتی)
 9. جناب آقای افشین اخگر
 10. جناب آقای سعید رادطاهری
 11. جناب آقای رضا علی محمدیان