نکات مهم در طناب زدن

 • طناب خوبی را تهیه کنید.
 • این طناب می‌تواند از جنس پلاستیک و یا دارای پوشش اسفنجی باشد.
 • لازم است قدری سنگین باشد تا با آن احساس راحتی کنید.

  نکات مهم در طناب زدن- دبستان نونا

  اندازه استاندارد طناب

 • بهتر است شخص دیگری طناب زدن شما را شمارش کند.
 • طناب را در وسط کف پا نگه دارید.
 • اگر دسته‌های آن تا زیر بغل شما برسد از اندازه مناسبی برخوردار است.
 • برای طناب زدن جای مناسبی را انتخاب کنید (مثل تاتامی یا یک فرش).
 • برای جلوگیری از صدمه به پا و قوزک پا از کفش ورزشی مناسب استفاده نمایید.
 • ابتدا به مدت پنج دقیقه برای گرم کردن بدن خود راه بروید.
 • سپس قوزک پا، ماهیچه‌های ساق پا و قسمتهای بالایی پا را به آرامی کشش دهید.

نکات مهم در طناب زدن- دبستان نونا

سه نفره

نکات مهم در طناب زدن- دبستان نونا

انفرادی

نکات مهم در طناب زدن- دبستان نونا

امدادی

نکات مهم در طناب زدن- دبستان نونا

دو نفره

تهیه و تنظیم :خانم شهرزاد قائم پناه

آخرین ویکی های همین انجمن