دانش آموزان هنرمند پایه سوم ، پس از پایان هر درس فارسی نقاشی از آن رسم میکنند. در این خبر نمونه هایی از هنر آن هارا مشاهده میکنید.