آموزش مهارت های مختلف زندگی با تکیه بر دست ورزی و پرورش خلاقیت دانش آموزان