پايه اول :

آشنايی با سخت افزار كامپيوتر

مفاهيم و مبانی

آشنايي با برنامه Paint

پايه هاي دوم و سوم :

مفاهيم و مبانی

آشنايي با برنامه power point

پايه چهارم :

آشنايی با سخت افزار

مفاهيم و مباني

آشنايي با برنامه اكسل

پايه  هاي پنجم و ششم :

اينترنت و شبكه های كامپيوتري

مفاهيم و مباني

آشنايي با برنامه photo shop