برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال تحصیلی97-98 دبستان دخترانه نونا

مقدمه

مدرسه به عنوان اولین جامعه ای که هر فرد تجربه می کند، نقشی اساسی در شکل دهی شخصیت و هویت فرد بازی می کند و معلم به عنوان فردی که شاید پس از مادر، تربیت کننده دوم کودک باشد، هدایتگری مهم به حساب می آید. گشودن ابعاد مختلف تربیتی از حوصله و هدف این مطلب خارج است اما نتیجه ای که از طرح این موضوع مدنظر است، نقش مهمی است که معلم در فرهنگ سازی برای نسل آینده ایفا می کند.آموزشگاه بر برنامه ها وپیش بینی طرحهای ویژه می تواند نقش مثبتی ایفاء نماید..

تا زمانی که فردی، که در جایگاه معلم قرار گرفته است، خود آگاهی لازم را در زمینه اقتصاد مقاومتی نداشته باشد، بالطبع انتظار تربیت نسلی با اهداف مد نظر در برنامه جامع اقتصاد مقاومتی، عبث و باطل است. از این رو یکی از اساسی ترین راهکارها برای پیاده سازی شاخصه های اقتصاد مقاومتی در آموزش و پروش، در وهله اول آموزش دبیران برای آشناسازی آنان با اهداف و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.

هدفمندی*********** برنامه ریزی ***********نظم و اجرا*********** تولید موفقیت و نیل به هدف